MEXICAN FOOD
& DRINKS
0 Menu

Obchodné podmienky

 

 1. I.               Preambula

 

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky záväzky, ktoré budú uzavreté v internetových obchodoch spoločnosti FRONT LINE SLOVAKIA s.r.o., DIČ: SK2022054221, Pluhová 49, 831 03 Bratislava (ďalej len Predávajúci), v ktorých môžu nakupovať ako súkromné osoby - spotrebitelia, tak podnikajúce osoby a to ako právnické tak fyzickej. Pritom jednotlivé internetové obchody prevádzkujú uvedenej spoločnosti samostatne, ako ďalej uvedené.

 

 1. E-shop - www.hot-shop.cz je určený výhradne pre nepodnikateľ osoby - ďalej len Spotrebiteľ a Predávajúcim je spoločnosť FRONT LINE SLOVAKIA s.r.o.

 

 1. Tieto obchodné podmienky vychádzajú z českého právneho poriadku a to Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb., V platnom znení (ďalej len NOZ) a sú záväzné pre všetky strany, ktoré vstúpi do záväzkového vzťahu cez spomínané e-shopy.

 

 

 1. II.            Všeobecné ustanovenia

 

 1. Uskutočnením objednávky Spotrebiteľ aj Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil a bude ich rešpektovať a pri uzavretí a napĺňaní zmluvného vzťahu sa nimi bude riadiť.

 

 

 1. III.         Predmet zmluvy a miesto plnenia

 

 1. Predmetom zmluvy je tovar ponúkaný v e-shopoch Predávajúceho, ktoré Spotrebiteľ či Kupujúci uvedie v internetovej objednávke. Pritom podľa druhu tovaru uvedie množstvo v kusoch, alebo váhe, veľkosť balenia, množstva balení. Spotrebiteľ či Kupujúci je povinný vyplniť v internetovej objednávke všetky predpísané náležitosti. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v internetovej objednávke.
 2. Predmet zmluvy, teda vybraný tovar bude doručený na adresu uvedenú v internetovej objednávke.

 

 

 

 1. IV.          Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy Spotrebiteľom, cena a dodanie

 

 1. Predávajúci umiestnením svojho tovaru na internetových stránkach e-shopu činí ponuku uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Spotrebiteľa. Odoslaním internetovej objednávky Spotrebiteľom Predávajúcemu Spotrebiteľ prijíma tieto obchodné podmienky a dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy v rozsahu objednávky. Predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy e mailovým potvrdením.
 2. Tovar je spravidla dodaný do 48 hodín od potvrdenia objednávky. Spotrebiteľ určí, či požaduje doručenie tovaru na určitú adresu. Doručenie sa deje buď prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo zásielkovou službou PPL, popr. inou zásielkovou službou, ak si tento spôsob doručenia Spotrebiteľ vyžiada. K cene tovaru, ktorá je stanovená v internetovom e shopu sa pripočítava balné a poštovné podľa objemu dodávaného tovaru. V takejto prípade sa cena hradí pri doručení tovaru tzv. Na dobierku, alebo prostredníctvom internetového bankovníctva.
 3. Tovar môže Spotrebiteľ prevziať tiež v predajni Predávajúceho osobne proti platbe v hotovosti. Ak si ho predbežne objedná objednávkou, musí tak urobiť do 2 dní od potvrdenia objednávky. V takom prípade dochádza bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia týchto obchodných podmienok k uzavretiu kúpnej zmluvy v okamihu prevzatia tovaru v predajni Predávajúceho.
 4. Do okamihu úhrady ceny tovaru nie je predávajúci povinný tovar dodať.

 

 

 

 1. V.             Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom a reklamácie chýb

 

 1. Spotrebiteľ, ktorému je tovar dodávaný na základe internetovej objednávky, je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade je povinný bezodkladne vyplniť internetové odstúpenie od zmluvy a zaslať Predávajúcemu, súčasne je povinný bezodkladne vrátiť tovar na adresu Predávajúceho, odkiaľ bolo zaslané. Ak by manipuláciou Spotrebiteľa, či otáľaním s vrátením tovaru došlo k jeho znehodnoteniu, nie je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu v rozsahu znehodnoteniu.
 2. Vzorové poučenie o odstúpení od zmluvy a formulár odstúpenie od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom, teda prostredníctvom internetovej objednávky a doručenie tovaru - riadia sa zákonom č. 363/2013 Sb:
 1. 1.    odstúpenie do 14tich dní od prevzatia, teda táto doba beží dňom nasledujúcim po prevzatí tovaru Spotrebiteľom. V odstúpenie Spotrebiteľ označí deň prevzatia tovaru. V prípade viacerých druhu tovaru dodávaných postupne je také dátum, dátum prevzatia poslednej dodávky. Odstúpenie je možné bez udania dôvodu,
 2. 2.    odstúpenie Spotrebiteľ zašle mailovou adresou, alebo poštou na adresu sídla predávajúceho. Uvedie svoje meno, priezvisko, adresu (pokiaľ nemá Spotrebiteľ mailovú), mailovú adresu, 
 3. 3.    kúpna cena v zmysle týchto obchodných podmienok bude vrátená aj s poštovným vo výške najlacnejšieho dostupného poštovného bez zbytočného odkladu po doručení vráteného tovaru Predávajúcemu. Vrátenie kúpnej ceny bude uskutočnené rovnakým spôsobom, akým bola platba za tovar vykonaná. Spotrebiteľ neznáša žiadne výdavky.
 4. 4.    Predávajúci vrátený tovar nevyzvedává osobne. Kúpený tovar musí byť vrátený do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tým sa myslí odoslania odstúpenia od zmluvy niektorý z prevádzkovateľov poštových služieb, alebo odoslanie e mailovom. Vrátenie tovaru môže byť vykonané prevádzkovateľom poštových služieb. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie Spotrebiteľ.
 5. 5.    Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v prípade dodávky potravín a nápojov, dodávaných do spotrebiteľa domácnosti, alebo na určenú adresu.
 6. C.        Spotrebiteľ, ktorý uzavrie kúpnu zmluvu v obchodnom priestore Predávajúceho (viz

      bod IV/3),  nemá právo od zmluvy odstúpiť po prevzatí tovaru.

 1. D.        1.  Predávajúci je zaviazaný, že dodávaný tovar má predpokladanú kvalitu, zodpovedá opisu na obale a má túto kvalitu po celú dobu doporučenej spotreby, uvedený na obale. Doba odporúčanej spotreby musí byť dlhšia, ako je dátum dodania tovaru. To neplatí v prípade, že cena tovaru je znižovať s ohľadom na prechádzajúce termín odporúčanej spotreby a toto je zreteľne vyznačené.
  1. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu z vád bez odkladu po tom, keď tovar prevzal dohodnutým spôsobom a to písomne, buď na adresu Predávajúceho, alebo formou e mailovej správy. V reklamácii uvedie vady, ktoré tovar vytýka a dátum prevzatia tovaru.
  2. Pri oprávnenej reklamácii vád je predávajúci povinný, doplniť chýbajúci tovar, ak sa reklamácia týka nižšieho množstva, alebo nedodanie dohodnutého tovaru s tým, že ak bol dodaný iný tovar, Spotrebiteľ je povinný ho vrátiť bez odkladu spolu s uplatnením reklamácie. V prípade vady dodaného tovaru je povinný predávajúci tovar vymeniť za bezchybný. Aj v tom prípade musí Spotrebiteľ riadne a bezodkladne vykonať reklamáciu a chybné zborí vrátiť spôsobom tu uvedeným. V prípade oprávnenej reklamácie má Spotrebiteľ právo na náklady, ktoré s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady súvisí. Len ak nie je možné doplnenie tovar, či výmena, vráti predávajúci cenu dodaného tovaru, ktorú Spotrebiteľ zaplatil.
  3. V prípade neoprávnenej reklamácie, bude vrátený tovar na náklady Spotrebiteľa zaslaný Predávajúcim bez odkladu späť na adresu, kam bolo Spotrebiteľovi doručovaný.
  4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za chybu musí byť vykonané najdlhšie do dátumu predpokladanej spotreby tovar (týka sa najmä potravín a nápojov), inak najneskôr do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom.

 

.

 

 1. VI.          Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy Kupujúcim, cena a dodanie

 

 1. Predávajúci umiestnením svojho tovaru na internetových stránkach e-shopu činí ponuku uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Kupujúceho. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá nasledujúcim spôsobom:

Kupujúci odošle návrh zmluvy - objednávky, kde uvedie u právnickej osoby svoju firmu, IČO a adresu sídla, miesto, kam má byť tovar dodaný vr. uvedenie štatutárneho zástupcu a jeho meno, u fyzickej osoby uvedie meno, priezvisko IČO a adresu miesta podnikania a miesto, kam má byť tovar dodaný, Kupujúci ďalej uvedie adresu pre doručovanie, pokiaľ sa líši od sídla, či miesta podnikania. Alebo uvedie, že ho prevezme na adrese Predávajúceho ďalej uvedenej. Ďalej Kupujúci uvedie číslo svojho podnikateľského účtu. Ďalej uvedie druh a množstvo tovaru, ktoré chce kúpiť. Samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom dôjdení potvrdenia objednávky Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho. Každá objednávka je neodvolateľná.

 1. Ak Kupujúci požaduje doručiť tovar na určenú adresu, zaisťuje predávajúci prepravu buď prostredníctvom dopravcu, alebo vlastnou dopravou. V prípade využitia dopravcu, je zo strany Predávajúceho splnené dodanie tovaru v okamihu jeho odovzdania dopravcovi. Doprava sa hradí zvlášť (je v cene).
 2. Predávajúci je zaviazaný dodať dohodnuté tovar spravidla do 7 dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny tovaru. Kúpna cena musí byť uhradená pred dodaním tovaru Kupujúcemu na účet predávajúceho uvedený v e shope (proti faktúre, či aj kartou cez internet), alebo v hotovosti proti účtovnému dokladu pri dodaní tovaru Kupujúcemu. Spôsob úhrady uvedie Kupujúci v objednávke. Ak je spôsob úhrady uvedený ako hotovostná platba, dodá predávajúci tovar v uvedenej lehote, ktorá plynie od uzavretia zmluvy.
 3. Do okamihu úhrady ceny tovaru nie je predávajúci povinný tovar dodať.

 

 

 1. VII.       Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim a reklamácie chýb

 

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy len z dôvodov tu uvedených, alebo dôvodov zákonných. Dôvody uvedené v obchodných podmienkach sú:

a)     podstatné porušenie kúpnej zmluvy, ktorým je dodanie tovaru v omeškaní viac ako mesiac po lehote v týchto obchodných podmienkach uvedené (pozri bod VI / 2,3). Strany sa môžu o odstúpení od kúpnej zmluvy tiež dohodnúť.

 1. 2.     Predávajúci je zaviazaný, že dodávaný tovar má predpokladanú kvalitu, zodpovedá opisu na obale a má túto kvalitu po celú dobu doporučenej spotreby, uvedenú na obale (týka sa najmä potravín a nápojov). Doba odporúčanej spotreby musí byť dlhšia, ako je dátum dodania tovaru aspoň o .... dní, mesiacov a pod. To neplatí v prípade, že cena tovaru je znižovať s ohľadom na prechádzajúce termín odporúčanej spotreby a toto je zreteľne vyznačené.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu z vád bez odkladu po tom, keď tovar prevzal dohodnutým spôsobom a to písomne, buď na adresu Predávajúceho, alebo formou e mailovej správy. V reklamácii uvedie vady, ktoré tovar vytýka.
 3. Pri oprávnenej reklamácii vád je predávajúci povinný, doplniť chýbajúci tovar, ak sa reklamácia týka nižšieho množstva, alebo nedodanie dohodnutého tovaru s tým, že ak bol dodaný iný tovar, Kupujúci je povinný ho vrátiť bez odkladu spolu s uplatnením reklamácie. V prípade vady dodaného tovaru je povinný predávajúci tovar vymeniť za bezchybný. Aj v tom prípade musí Kupujúci riadne a bezodkladne vykonať reklamáciu a chybné zborí vrátiť spôsobom tu uvedeným. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náklady, ktoré s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady súvisí. Len ak nie je možné doplnenie tovar, či výmena, vráti predávajúci cenu dodaného tovaru, ktorú Kupujúci zaplatil.
 4. V prípade neoprávnenej reklamácie, bude vrátený tovar na náklady Kupujúceho zaslaný Predávajúcim bez odkladu späť na adresu, kam bolo Kupujúcemu doručovaný. Ak bolo prevzaté osobne, tak na adresu sídla, alebo miesta podnikania
 5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za chybu musí byť vykonané najdlhšie do dátumu predpokladanej spotreby tovaru, inak najdlhšie do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom. kupujúcim
 6. Strany o reklamácii môžu spísať písomný protokol a podmienky priebehu reklamácie a odstránenie vád dojednať podľa svojej dohody.
 7. Oprávnenú reklamáciu Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ... dní od jej uplatnenia, v prípade výmeny chybného tovaru alebo pri zámene tovaru, beží doba na vybavenie reklamácie od dátumu doručenia chybného tovaru Kupujúcim Predávajúcemu na adresu, z ktorej bolo Kupujúcemu odosielaný, alebo kde bolo prevzaté Kupujúcim. V prípade, že predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi Kupujúcemu bez zbytočného odkladu dôvody písomne, a to e mailovú korešpondenciou, alebo na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako adresu na doručovanie. Pokiaľ mu bol tovar vrátený, odošle ho rovnakým spôsobom znovu Kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie, hradí náklady s ňou spojené Kupujúci, v prípade oprávnenej reklamácie, hradí náklady s vrátením tovaru Predávajúci.

 

 

 

 

 1. VIII.    Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Zmluvné vzťahy uzavreté podľa týchto obchodných podmienok sa zásadne riadi slovenským právom a to aj v prípade uzavretia kúpnej zmluvy so zahraničným partnerom. Rovnako tak sa riadi aj prípadné spory, ktoré by vznikli. Predávajúci, Spotrebiteľ, alebo Kupujúci sa zaväzujú vyvinúť všetko úsilie na vyriešenie svojich vyriešenie akýchkoľvek problémov či sporov
 2. V prípade sporu, ktorý sa nepodarí zmierlivo vyriešiť rozhodným súdom súd, ktorý je všeobecným súdom Predávajúceho, ktorým je v prípade kúpnej zmluvy sa Spotrebiteľom aj kúpnej zmluvy s Kupujúcim Obvodný súd pre Prahu 9 vzhľadom k rovnakému sídlu spoločností Mexicali s.r.o. a Front Line s.r.o.
 3. V prípade neprevzatia tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto obchodných podmienok Spotrebiteľom, je Spotrebiteľ povinný uhradiť všetky náklady s dodaním tovaru Predávajúcemu vzniknuté. Sú to najmä náklady na dopravu, balné, ďalej je povinný zaplatiť manipulačný poplatok 500 Kč.
 4. V prípade neprevzatia tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcim, je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady s dodaním tovaru Predávajúcemu vzniknuté. Sú to najmä náklady na dopravu, balné, ďalej je povinný uhradiť manipulačný poplatok 0,5% z ceny dodávaného tovaru. (Mohlo by byť aj 1%, alebo naopak menej, neviem, aký býva objem takýchto zákaziek).
 5. Predávajúci je povinný dodávať kvalitný tovar s riadnym vyznačením všetkých údajov podľa platných slovenských právnych predpisov.
 6. Všetky právne úkony podľa týchto obchodných podmienok sa vykonáva na formulároch určených Predávajúcim a vedených v príslušnom e shope. (Ak ich budete chcieť pripraviť a do e shopu nainštalovať, osobne to odporúčam).
 7. Kupujúci / Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby osobné údaje, ktoré poskytne v rámci jednotlivé kúpy, boli použité na účely predaja a kúpy tovaru. Výslovne súhlasí, aby údaje, ktoré takto poskytol, boli spracované prevádzkovateľmi internetových obchodov uvedených v preambule týchto obchodných podmienok zákonným spôsobom na poskytovanie informácií o ponúkanom tovare, popr. službách predávajúcich a to až do odvolania spotrebiteľom / kupujúcim. Spotrebiteľ / Kupujúci berie na vedomie a je oboznámený s tým, že poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Spotrebiteľ / Kupujúci môže kedykoľvek svoj súhlas odvolať s okamžitou platnosťou. Nakladanie s osobnými údajmi spotrebiteľa alebo kupujúceho takto získanými sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje budú zabezpečené proti zneužitiu. Kupujúci / spotrebiteľ má právo kedykoľvek sa presvedčiť, ako je s jeho osobnými údajmi nakladané a to na adresách uvedených v čl. I.- Preambula týchto obchodných podmienok a v prípade nespokojnosti môže jednak odvolať svoj súhlas a popr. sa obrátiť na Úrad pre ochrán u osobných údajov a požadovať nápravu.